Pindur Tanoda adatvédelmi tájékoztatója

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében.

 1. Az adatkezelő

Elnevezése: Pindur Tanoda

Székhelye: 6772 Deszk, Alkotmány u. 55

Telefonszám: 305108224

E-mail cím:csilla@pindurtanoda.hu

Képviselője: Gyorgyevics Jovánné

Képviselő elérhetőségei:u.a

Az Adatfeldolgozó: 

Adatkezelő a személyes adatok kezelésére irányuló tevékenysége során Adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók: Rátai Roberta Réka

A Pindur Tanoda dolgozói.Eiler Brigitta, Gyorgyevics Jovánné

 1. Az adatkezelés pontos célja

A) Kapcsolat felvétel

Az Adatkezelő által működtetett weboldalon keresztül lehetőség van írásban, illletve személyesen vagy telefonon keresztül felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel (http://pindurtanoda.hu/kapcsolat/).

Kezelt személyes adatok köre
Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet
az érintett hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont alapján
A megkeresést küldő érintett beazonosítása, egyedi válasz adása a megkeresésre
az érintett törlésre irányuló kéréséig

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok megadása kötelező. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintettnem veheti igénybe. 

A jelen alpontban megvalósított adatkezelésért az Adatkezelő felelős.

Az érintett az adatainak a módosítását, törlést az alábbi email címen kérheti: csilla@pindurtanoda.hu

B) Fotó- és videóanyagok készítése

Adatkezelő az általa szervezett rendezvények, táborok megörökítése.

Kezelt személyes adatok köre
Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Képmás Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. A rendezvényen történtek publikálása honlapon, és Facebook-n történő közzététel útján.
A fotó- és videóanyaga rendezvényt követően visszavonásig publikus a honlap és a Facebook látogatói számára. Ezt megelőzően az Adatkezelő az erre irányuló érintetti igény esetén a kifogásolt kép- és videófelvételeken az érintett felismerését kitakarással lehetetlenné teszi

A jelen alpontban megvalósított adatkezelésért az Adatkezelő felelős. Az érintett az adatainak a módosítását, törlést az alábbi email címen kérheti: csilla@pindurtanoda.hu

C) Vizsgálatra jelentkezés

Adatkezelő a honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy vizsgálatra bejelentkezés

megtörténhessen (http://pindurtanoda.hu/kapcsolat/). A Pindur Tanoda gyermek vizsgálataira előzetes bejelentkezés szükséges Rátai Roberta Rékánál a 20/ 955 72 17-es telefonszámon. Vizsgálatra jelentkezni lehet a Facebook oldalunkon keresztül: https://www.facebook.com/PindurTanoda/

Kezelt személyes adatok köre
Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Gyermek neve, születési idő, kor, Az anya és apa neve és telefonszáma, e-mail címe.  lakcíme, munkahelye. Szülők észrevételei, a jelentkezés oka. Megjegyzés.  Az érintett hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont alapján. 
Az egészségügyi adatok vonatkozásában jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása, GDPR. 9. cikk (2) bek. a) pont
Az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges.  Vizsgálatra regisztrálás, időpont egyeztetés, felkészülés a kezelésre.
A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a foglalkozás befejezését követő 1 évig 

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok megadása kötelező. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe. A jelen alpontban megvalósított adatkezelésért az Adatkezelő felelős.

Az érintett az adatainak a módosítását, törlést az alábbi email címen kérheti: csilla@pindurtanoda.hu

E) Anamnézis rögzítése során felvett személyes adatok a kiscsoportos és az egyéni foglalkozásokvonatkozásában.

Az első találkozáskor anamnézis keretében rögzítik a gyermek születésétől egészen mostanáig a fejlődésére vonatkozó legfontosabb információkat.

Kezelt személyes adatok köre
Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
Gyermek: neve születési idő, kor diagnózis, BNO-kód, Posztnatális kor eseményei táplálkozás csecsemőkori izomtónus egyéb vizsgálati eredmények reflexintegráció magatartása a vizsgálat alatt Az anya és apa: neve telefonszáma munkahelye e-mail címe családi anamnézis, előforduló betegségek, rendellenességek Terhességgel összefüggő adatok: Össz. t. szám AB spontán/művi össz. szülések száma iker terhesség terhesség előzményei, lefolyása szülés lefolyása Testvérek név életkor Van-e probléma? Fejlődés mérföldköveire vonatkozó adatok, észrevételek. mozgásfejlődés beszédfejlődés Eddig igénybe vett fejlesztések. Vizsgálati eredmény, terápiás javaslat. Megjegyzés.  az érintett hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont alapján. 
Az egészségügyi adatok vonatkozásában jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása, GDPR. 9. cikk (2) bek. a) pont
A gyermek vizsgálata mellett az anamnesztikus adatok szükségesek a kezelés szükségességének megállapításához. A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a foglalkozás befejezését követő 1 évig.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

 • A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelműmegerősítő cselekedettel, önkéntes írásbeli nyilatkozattal hozzájárulását adja. A hozzájárulásnak konkrét tájékoztatáson kell alapulnia.  Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlapmegtekintése során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, vagy anem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. 
 • Az adatkezelőnek képesnek kell lennie annakigazolására, hogy az érintett a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
 • Az érintettjogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti ahozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt azérintettet erről tájékoztatni kell. 
 • A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek:
  • Ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információstársadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte.
  • A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, agyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást agyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.Az adatkezelő erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást valóban a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg,illetve engedélyezte.
 1. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja.Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Ennek módja: Zárt szekrényben illetve jelszóval védett számítógépes hozzáféréssel

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arravonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyenadatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következőinformációkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai
  • az érintett személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölhetik
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozószemélyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, éstiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó mindenelérhető információ
 • Az Adatkezelő az adatkezelés során nyert személyes adatok másolatát az érintettrendelkezésére bocsátja külön térítési díj ellenében. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használtelektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait ésszabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

 • Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Figyelembe véve azadatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését egy kiegészítő nyilatkozattal.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatoktörlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyesadatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokatgyűjtötték
  • az érintett visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, és azadatkezelésnek nincs más jogalapja
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállamijogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ben írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor. A fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:
  • ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás a szabadságához való jog gyakorlása
  • ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés
  • ha közérdekből végzett feladat végrehajtása
  • ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt
  • ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
  • ha közérdekű archiválás céljából
  • ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból
  • ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhezszükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, haaz alábbiak valamelyike teljesül:
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arraaz időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzia személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett nem kéri az adatok törlését, helyettekéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezeléscéljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlásaérdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történőadatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbségetélveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokata tárolás kivételével csak az alábbiak szerint lehet kezelni:  
  • az érintett hozzájárulásával
  • vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében
  • vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták azadatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozószemélyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikortiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekébenvagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezenalapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nemkezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyankényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettérdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, azérintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célbóltörténő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlenüzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlenüzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban ecélból nem kezelhetők.
 • A tiltakozáshoz való jogra kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során.Az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen meg kell adni.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagystatisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatok okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha azadatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatokhordozhatóságára az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésérebocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumbanmegkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnektovábbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokata rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötöttszerződés teljesítése.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 • Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez valójogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelésközérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretébenvégzett feladat végrehajtásához szükséges.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait ésszabadságait.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Hatóság a személyes adatainak kezelése során

megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.